Bierzmowanie

Uczniowie klas III gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 przygotowują się do sakramentu bierzmowania w 3 grupach:

Poniedziałek - g. 17.00;

Środa - g. 18.50; oraz

Czwartek - g. 17.00.

Spotkania odbywają się co tydzień.

Ponadto uczestniczą kandydaci w stałej formacji polegającej na systematycznym chodzeniu na Mszę św., do spowiedzi, oraz uczestniczą w nabożeństwach liturgicznych.

W ramach przygotowania do bierzmowania kandydaci mogą uczestniczyć w wyjazdowych dniach skupienia ( 3 dniowych - zakopane, Kościelisko, Krynica, Maniowy).

Zapraszam również na spotkania Grupy Apostolskiej w każdą sobotę po wieczornej Mszy ś. w salce.

 

 

Uczniowie klas II gimnazjum przygotowują się do zaliczenia  drugiego roku przygotowania do sakramentu bierzmowania. Przypominam, że należy nauczyć się 50 pytań ( dostępne na stronie internetowej), ponadto zaliczyć wiadomości ze spotkań, mieć żółty indeks uzupełniony.

Zaliczać można w: Poniedziałki od 17 do 17.40;

                        Środy od 16 do 17.30

                        Czwartki od 17 do 17.45.

Zapraszam przez cały miesiąc maj.

ks. Robert Jończyk

 

 

01. 11. 2015 r.  uwaga  w TYM TYGODNIU - i LISTOPADA KLASA II i III gimnazjum ma katechezę w salce!!!!!!

Rozpoczął się rok formacyjny przygotowujący do sakramentu bierzmowania. Przypominamy, że ci, którzy pragną przystąpić do sakramentu bierzmowania powinni uczestniczyć w 3 letnim przygotowaniu.

Uczniowie klas II gimnazjum w roku 2015/16 przygotowują się do tego sakramentu w  grupach:

  • poniedziałek – g. 16.30;
  • czwartek – g. 18.00.

 

Kandydaci do bierzmowania w roku 2015/2016 nauczą się:

1. Modlitwa: „Ojcze nasz”

2. 10 przykazań Bożych

3. 3 cnoty Boskie

4. 5 warunków spowiedzi

5. Tajemnice światła różańca św.

6.Akt żalu, nadziei, miłości i wiary

7. 5 przykazań kościelnych

8. 7 sakr. Św.

9. 7 darów Ducha św.

10.Modlitwa Zdrowaś Maryjo

Data Zaliczenia……………….

Spotkania są w pierwszym tygodniu miesiąca, poprzedzone zapowiedzią w niedzielę w ogłoszeniach .

            kandydaci do bierzmowania uczestniczą w 10 katechezach w ciągu roku,

            kandydaci mogą wziąć udział w dniach skupienia, które będą  w grudniu      2015 r.     w Kościelisku

( uczestnictwo w tych dniach zastępuje udział w pięciu katechezach,

            indeks uczestnictwa  w nabożeństwach liturgicznych,

            egzamin ze znajomości „ pytań do bierzmowania”.

 

 Gimnazjaliści z klas III wyjeżdżają na warsztaty katechetyczne w dniach 23, 24 i 25 październik do krynicy zdrój.

Uczniowie klas III gimnazjum w roku 2015/16 przygotowują się do tego sakramentu w trzech grupach:

·       poniedziałek – g. 18.45;

·       środa – g. 18.45;

·       czwartek – g. 16.30.

Spotkania są co tydzień, poprzedzone zapowiedzią w niedzielę w ogłoszeniach .

         kandydaci do bierzmowania uczestniczą w  katechezach w ciągu roku,

         kandydaci mogą wziąć udział w dniach skupienia, które będą jesienią 2015r. w Krynicy ( uczestnictwo w tych dniach zastępuje udział w 10 katechezach).

         indeks uczestnictwa  w nabożeństwach liturgicznych,

        

Pytania dla uczniów klasy II gimnazjum

Przygotowanie do Bierzmowania

1.Co to jest religia ?
Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

2.Co to jest Pismo święte ?
Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha świętego, które Kościół przechowuje i podaje jako Objawienie Boże.

3.Kto jest autorem Pisma świętego ?
Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnymi - ludzie natchnieni przez Ducha Św. zwani hagiografami.

4.Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św. ?
Pismo św. dzieli się na : Stary Testament-45 ksiąg i Nowy Testament - 27 ksiąg.Razem-72.
5.Jaka jest przewodnia myśl Pisma św. ?
Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

6.Wymień księgi Pisma św. Nowego Testamentu.
4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych apostołów i Apokalipsa czyli Księga Objawienia św. Jana

7.Co to jest Tradycja ?
Tradycja czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych niespisanych w
Piśmie św., przekazywanych przez Urząd Nauczycielski Kościoła; stanowi część Objawienia .

8.Na czym opieramy przekonanie o istnieniu Boga ?
O istnieniu Pana Boga możemy wnioskować :
-a/ z istnienia świata i przedziwnego ładu na tym świecie,
-b/ z przekonania niemal wszystkich ludów,
-c/ z własnego sumienia,
-d/ z Objawienia Bożego / wiara/.

9.Jakie przymioty przypisujemy Panu Bogu ?
Pan Bóg jest :
- wieczny-zawsze był, jest i będzie,
- wszechmocny -wszystko może czynić, co jest dobre i wewnętrznie niesprzeczne,
- niezmienny -zawsze jest ten sam,
- mądry i święty -jest źródłem wszelkiej prawdy i dobra,
- miłosierny i sprawiedliwy.

10. W jaki sposób przygotował Pan Bóg ludzi na przyjście Zbawiciela czyli Mesjasza ?
Pan Bóg przygotował ludzi przez :
- historię narodu wybranego - Izraela, a zwłaszcza przez..
- proroctwa mesjańskie,
- figury mesjańskie

11. Co to są proroctwa mesjańskie ?
Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o mającym przyjść Mesjaszu.

12. Co to są figury mesjańskie ?
Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lud zdarzenia ze Starego Testamentu, które noszą pewne podobieństwa do życia i czynów przyszłego Zbawiciela.

13. Kto jest obiecanym Zbawicielem ?
Obiecanym Zbawicielem jest Jezus Chrystus

14. Kim jest Jezus Chrystus dla chrześcijanina ?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

15. Skąd wnosimy, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem ?
O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż :
a/-zaświadczył o tym Bóg Ojciec/ Jordan, Tabor /,
b/- wyznał to niejednokrotnie i na różne sposoby sam Jezus,
c/  świadczyli o tym nieprzerwanie Apostołowie,
d/- Jezus potwierdził swoje wyznanie cudami i Zmartwychwstaniem.

16.Co to jest Kościół Katolicki ?
Dostrzegamy dwa wymiary Kościoła: zewnętrzny i duchowy :
a/ Kościół Katolicki jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych;
b/ Kościół jest Ciałem Mistycznym Jezusa Chrystusa czyli żywym, nadprzyrodzonym
organizmem, którego Głową jest Chrystus, członkami zaś ludzie zjednoczeni z Chrystusem
przez Łaskę i wiarę.

17.Co to jest Łaska Uświęcająca ?
Łaska Uświęcająca jest to dar Boży, który czyni nas dziećmi i przyjaciółmi Boga.

18.Jaki jest cel i zadanie Kościoła ?
Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa czyli prowadzenie
wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem na ziemi i w wieczności / zbawienie wieczne/.

19. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi ?
Pan Jezus dał Kościołowi potrójną władzę : nauczania, uświęcania i pasterzowania.

20.Przezkogo Pan Jezus podtrzymuje, ożywia i umacnia swój Kościół ?
Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół przez Ducha Świętego.

21. Kim jest Duch Święty ?
Duch Św. jest to trzecia osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

22.Kiedy Duch Św. zstąpił na Apostołów ?
Duch Św. zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt
zwanych inaczej Pięćdziesiątnicą.

23.Kiedy Duch Św. zstępuje na nas ?
Duch Św. zstępuje na nas przy Chrzcie św., ale w szczególny sposób napełnia nas swoją
mocą podczas Bierzmowania.

24.Co to jest sumienie ?
Sumienie jest to uzdolnienie, które pozwala nam odróżnić dobro od zła; pobudza nas do
pełnienia dobra, a powstrzymuje od zła i jest naszym sędzią.

25.Kiedy człowiek popełnia grzech ?
Człowiek popełnia grzech, kiedy świadomie i dobrowolnie przekracza Prawo Boże zawarte
w przykazaniach Bożych i kościelnych.

26.Na czy polega grzech ciężki ?
Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy
ważnej w pełni świadomie i dobrowolnie; odwraca się od Boga, a zwraca się ku rzeczom lub osobom, jako do Boga.

27.Jakie są główne źródła grzechu ?
Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności i złe otoczenie czyli źli ludzie.

28.Wymień grzechy główne , które są źródłem innych grzechów .
Grzechy główne ; pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew , lenistwo.

29.Co to są grzechy* cudze* ?
Grzechy * cudze* popełniamy wówczas, gdy pomagamy bliźniemu grzeszyć, lub nie powstrzymujemy go od grzechu, gdy możemy to uczynić.

30.Co to jest modlitwa ?
Modlitwa jest to wzniesienie myśli i uczuć do Boga dla oddania Mu czci należnej i
uproszenia Łask potrzebnych.

31. Dlaczego powinniśmy się modlić ?
Powinniśmy się modlić, ponieważ :
a/- tak nakazał nam Pan Jezus,
b/- przez modlitwę oddajemy cześć Bogu :wielbimy Go, dzięki Mu składamy ,przepraszamy
Go za grzechy i prosimy.
c/- przez modlitwę otrzymujemy potrzebne Łaski

32.Jak powinniśmy się modlić, aby nas Bóg wysłuchał ?
Powinniśmy się modlić z uwaga, ufnością i wytrwałością.

33. Co to jest Chrzest ?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który uwalnia nas od grzechu, czyni
nas dziećmi i przyjaciółmi Boga oraz jednoczy z Chrystusem i Kościołem.

34. Jakie znasz rodzaje Chrztu ?
Chrzest może być :

a/ uroczysty lub tzw.* z wody*
b/ Chrzest krwi
c/ Chrzest pragnienia

35. Co to jest Bierzmowanie ?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Św. umacnia chrześcijanina, aby wiarę
swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

36. Co znaczy słowo * bierzmowanie * ?
Słowo *bierzmowanie * pochodzi od staropolskiego słowa *bierzmo *.Była to belka
umacniająca strop budowli; bierzmowanie jest bowiem umocnieniem we wierze.

37. Jakich Łask udziela nam Bóg przez Bierzmowanie ?
a/-pomnaża Łaskę Uświęcającą
b/- * wyciska * na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa,
c/- daje 7 darów Ducha Św.
d/- daje łaskę uczynkową do mężnego wyznawania wiary i jej obrony

38. Wymień 7 darów Ducha Św.
Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża.

39. Co to znaczy bronić swojej wiary ?
Bronić swojej wiary tzn.:
- a/ umieć odpowiedzieć na stawiane jej zarzuty,
- b/ być krytycznym wobec tych, którzy wiarę ośmieszają,
- c/ nie dawać złym życiem powodów do ataku na wiarę.

40. Co to znaczy żyć według wiary ?
a/ zachować na co dzień Boże przykazania,
b/ wypełniać solidnie swoje obowiązki,
c/ żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, okresową spowiedź i Komunię św.

41. Przez co możemy pogłębiać wiarę ?
a/przez modlitwę i czynny udział w Eucharystii,
b/ przez systematyczną katechizację,
c/ przez czytanie i medytacje nad Pismem św.; czytanie lektury religijnej.

42. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu Bierzmowania ?
a/ włożenie rąk biskupa  modlitwa o dary Ducha Św.,
b/ namaszczenie krzyżmem św. i słowa : NN przyjmij znamię daru Ducha Św

43. Co to jest krzyżmo święte ?
Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu poświęcona przez biskupa w katedrze
każdego roku w Wielki Czwartek

44.W jaki sposób świecki chrześcijanin może apostołować ?
Chrześcijanin może apostołować : a/ przez przykład własnego życia, b/ przez pouczające
słowo, modlitwę i dobre uczynki, c/ także przez cierpienie i ofiarę.

45. Co to jest Msza św. ?
Msza św. jest to ofiara Chrystusa i Kościoła, w której Pan Jezus pod postaciami chleba
i wina, przez kapłana, składa siebie Bogu dla naszego zbawienia.

46. Co to jest Najświętszy Sakrament ?
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod
postaciami chleba i wina.

47. Z jakich części składa się Msza św. /
Msza św. składa się : z Liturgii Słowa Bożego i Liturgii Ofiary. Liturgia Ofiary obejmuje : przygotowanie darów przeistoczenie czyli konsekrację ucztę ofiarną czyli Komunię św.

48.Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św. ?
a/ gdy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św.
b/ kiedy wspólnie z kapłanem ofiarujemy siebie: nasze dobre czyny, cierpienia i radości
jako nasz osobisty dar ofiarny
c/ kiedy czynnie uczestniczymy w liturgii: wypowiadamy głośno i wyraźnie modlitwy
wspólne, bierzemy udział w śpiewie oraz przyjmujemy odpowiednią postawę zewnętrzną.

49. Co to jest sakrament Pokuty ?
Sakrament Pokuty jest to znak spotkania z Chrystusem, w którym człowiek porzuca grzech,
otrzymuje od Boga przebaczenie i Łaskę do poprawy życia.

50. Odpowiedzi bierzmowanych : Pragniemy aby Duch Święty - którego otrzymamy -
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary- i do postępowania według jej zasad.

Dodatek : przygotowanie do małżeństwa

51.Co to jest katolickie małżeństwo ?
Jest to nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, który Chrystus wyniósł do godności sakramentu. Jest źródłem Mocy Bożej zwanej łaską stanu, która uzdalnia małżonków do wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych i prowadzi do uświęcenia życia.

52. Jakie są istotne przymioty małżeństwa katolików ?
Małżeństwo katolickie cechuje :
a/ jedność tzn., że może być zawarte między jednym mężczyzną i jedną kobietą,
b/ nierozerwalność: ważnie zawarte tylko śmierć rozwiązać może,
c/ świętość : jest znakiem Łaski Bożej; odwzorowaniem przymierza Chrystusa z Kościołem

53. Jakie są istotne cele małżeństwa /
Celem małżeństwa jest miłość ; wzajemna pomoc; zrodzenie i wychowanie potomstwa.

54. Co oznacza orzeczenie o nieważności małżeństwa przez Sąd Kościelny ?
Małżeństwo katolików jest od początku nieważne czyli nie istnieje, gdy zaistniała
między nimi przeszkoda zrywająca np. brak wolnej i świadomej decyzji w momencie
zawierania małżeństwa; impotencja seksualna; obojnactwo jednej z osób; pozytywne
wykluczenie potomstwa z małżeństwa; brak wolnego stanu jednego z nupturientów.
Sąd Kościelny nie rozwiązuje ważnego małżeństwa, lecz jedynie udowadnia i orzeka, że
małżeństwo w ogóle nie zaistniało.