I Komunia Święta

 

 

 

Modlitwa przy wigilijnym stole

Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli prowadzi ją ojciec.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

1. ZAPALANIE ŚWIECY (Caritas): Ojciec lub matka zapala świecę na stole.

Ojciec lub matka mówi: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

Najstarsze dziecko zapala światełka na choince.

2. CZYTANIE EWANGELII - (Łk 2,1-14)

Ojciec mówi: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia św. Łukasza.

Tekst odczytuje na przykład najstarsze dziecko:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Co w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. l nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.


Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii – śpiewa się kolęde „Bóg się rodzi”.

3. WSPÓLNA MODLITWA

Ojciec lub matka odmawia prośby, wszyscy odpowiadają:
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Ojciec lub matka mówi:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posiałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:

Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Wszyscy odmawiająmodlitwę „Ojcze nasz”.

Ojciec lub matka mówi:
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4. ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM

Ojciec lub matka mówi:
A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem - chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.

Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia i przełamuje się opłatkiem.

5. ŚPIEWANIE TRADYCYJNYCH KOLĘD

6. MODLITWA PO WIECZERZY

Odmawia ojciec lub matka mówi:
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.

 

 

 

 

Katechizm - pytania do I Komunii Świętej w parafii Zator

 

O PANU BOGU

1. Kto to jest Pan Bóg?

- Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy.

2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem?

- Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie ma ciała.

3. Jak nazywamy Boga w trzech Osobach?

- Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

4. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

- Pana Boga nazywamy Stworzycielem, bo uczynił wszystkie rzeczy z niczego.

5. Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym?

- Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym, bo kocha wszystkich ludzi jako swoje dzieci i troszczy się o wszystkie stworzenia swoje.

 

O ANIOŁACH

6. Kto to są Aniołowie?

- Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

7. Na co Pan Bóg stworzył Aniołów?

- Pan Bóg stworzył Aniołów, aby Pana Boga chwalili, ludziom do zbawienia pomagali i cieszyli się szczęściem w niebie.

8. Jak nazywamy Aniołów, którzy nam pomagają?

- Aniołów, którzy nam pomagają, nazywamy Aniołami Stróżami.

9. Czy wszyscy Aniołowie zostali posłuszni Panu Bogu?

- Niektórzy Aniołowie zbuntowali się i nie chcieli służyć Panu Bogu.

10. Jak nazywamy zbuntowanych Aniołów?

- Zbuntowanych Aniołów nazywamy szatanami, złymi duchami, albo diabłami.

11. Co czynią złe duchy?

- Złe duchy kuszą ludzi, aby nie słuchali Pana Boga.

 

O CZŁOWIEKU

12. Skąd się wziął człowiek?

- Człowieka stworzył Pan Bóg.

13. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

- Pan Bóg stworzył człowieka, aby człowiek Pana Boga kochał, pełnił Jego wolę, a po śmierci był z Nim w niebie.

 

O GRZECHU PIERWORODNYM

14. Jak się nazywa nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

- Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem pierworodnym.

będą musieli ciężko pracować, chorować i umierać, i usunął ich z raju.

15. Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

- Od grzechu pierworodnego była wolna tylko Najświętsza Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

 

O RZECZACH OSTATECZNYCH

16. Co to jest śmierć?

- Śmierć jest to rozłączenie się duszy i ciała.

17. Co się dzieje z duszą po śmierci człowieka?

-   Po śmierci człowieka dusza staje na sąd Boży.

 

O PRZYKAZANIACH BOŻYCH

18. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie wiedzieli, jak mają postępować?

- Pan Bóg dał ludziom przykazania. Jest ich dziesięć.

 

O PRZYKAZANIACH KOŚCIELNYCH

19. Jakie są jeszcze przykazania, które każdy katolik zachowywać powinien?

- Przykazania kościelne.

20. Kto Kościołowi dał władzę ustanawiania przykazań?

- Sam Pan Jezus.

21. Ile jest przykazań kościelnych?

- Przykazań kościelnych jest pięć:

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych,

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty,

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą,

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach,

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

O GRZECHU

22. Co to jest grzech?

- Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

23. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?

- Gdy świadomie i dobrowolnie nie zachowuje przykazań w ważnej rzeczy.

24. Jakie są skutki grzechu śmiertelnego?

- Przez grzech śmiertelny człowiek obraża Pana Boga, zrywa z Nim przyjaźń, krzywdzi braci, pozbawia się łaski uświęcającej i prawa do nieba, zasługuje na kary tu na ziemi i potępienie wieczne.

 

O PANU JEZUSIE

25. Kim jest Jezus Chrystus?

- Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

26. W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus?

- Pan Jezus zbawił nas przez mękę i śmierć swoją na krzyżu.

27. Kto jest Ojcem Pana Jezusa?

- Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec.

28. Kto jest Matką Pana Jezusa?

- Matką Pana Jezusa jest Najświętsza Maryja Panna.

29. Kim był święty Józef?

- Święty Józef był opiekunem Pana Jezusa.

 

O ŁASCE BOŻEJ

30. Czego potrzebuje człowiek, aby mógł osiągnąć niebo?

- Człowiek, aby mógł osiągnąć niebo, potrzebuje pomocy łaski Bożej.

31. Jakie są rodzaje łaski Bożej?

- Łaska Boża jest uświęcająca i uczynkowa.

32. Co to jest łaska uświęcająca?

- Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nad przyrodzone, czyni nas dziećmi Bożymi i daje prawo do nieba.

33. Kiedy po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcającą?

- Po   raz pierwszy   otrzymujemy łaskę uświęcającą   na   Chrzcie świętym.

34. Kiedy traci człowiek łaskę uświęcającą?

- Łaskę uświęcającą traci człowiek, gdy popełni grzech ciężki.

35. Przez co możemy odzyskać utraconą łaskę uświęcającą?

- Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez Sakrament Pokuty.

36. Co to jest łaska uczynkowa?

- Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

 

O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

37. Ile jest Sakramentów świętych?

- Sakramentów świętych jest siedem: l - Chrzest, 2 - Bierzmowanie, 3 - Eucharystia czyli Najświętszy Sakrament, 4 - Pokuta, 5 - Namaszczenie Chorych, 6 - Kapłaństwo, 7 - Małżeństwo.

38. Które Sakramenty tylko raz w życiu można przyjmować?

- Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo.

 

O SAKRAMENCIE POKUTY

39. Co to jest Pokuta?

- Pokuta jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Jezusa odpuszcza nam grzechy.

40. Co to jest rachunek sumienia?

- Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie swoich grzechów.

41Co to jest żal za grzechy?

- Żal za grzechy jest to smutek z powodu popełnionych grzechów. Trzeba żałować za grzechy, bośmy przez grzechy obrazili Pana Boga.

42. Co to jest spowiedź?

- Spowiedź jest to wyznanie wszystkich swoich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

 

O SAKRAMENCIE EUCHARYSTII

43. Co to jest Sakrament Eucharystii czyli Najświętszy Sakrament?

- Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

44. Kto jest w Najświętszym Sakramencie?

- W Najświętszym Sakramencie jest Pan Jezus żywy jako Bóg i Człowiek.

45. Jakie Sakramenty święte ustanowił Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy?

- Na Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament czyli Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa.

46. Co to jest Komunia święta?

- Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu, czyli pożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina, nazywamy Komunią świętą. We Mszy świętej kapłan i wierni przyjmują Komunię świętą.

47. Kto może przyjmować Komunię świętą?

- Każdy, kto chce zjednoczyć się z Panem Jezusem i nie ma na duszy grzechu śmiertelnego.