Kanon biblijny i podział ksiąg

Strona główna » Kanon biblijny i podział ksiąg < Wróć
27 04.2020

Kanon biblijny i podział ksiąg

Na początek przypomnienie:

Poniżej zamieszczamy dokument, w którym można zapisywać się na lekturę 3 lub 4 rozdziałów Ewangelii według św. Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana. Czytamy je W SWOIM DOMU.

https://docs.google.com/document/d/1PpZKUWYf7_w-1kC_YtwsBN5g-bbJoq93gNw8GCzbLzY/edit?usp=sharing

 

Kanon Pisma Świętego

Słowo „kanon” pochodzi z języka greckiego. Oznaczało ono najpierw łodygę trzciny i pręt mierniczy. Dopiero później zaczęto je wykorzystywać w sensie przenośnym. Tłumaczono je wtedy jako: miara, spis, reguła.

Stąd kanon Pisma Świętego to zbiór (spis) ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, przyjętych przez Kościół i uznanych za nieomylną regułę wiary i moralności z racji ich boskiego pochodzenia.

Podstawowy podział ksiąg Biblii:

protokanoniczne – jednomyślnie uznane za natchnione;

deuterokanoniczne – przez jakiś czas były co do nich wątpliwości (m.in. Księga Tobiasza, Judyty, Mądrości w Starym Testamencie oraz List św. Jakuba, List do Hebrajczyków, Apokalipsa św. Jana w Nowym Testamencie).

Dzisiaj w Biblii zatwierdzonej przez Kościół katolicki znajdziemy 73 księgi: w Starym Testamencie – 46, natomiast w Nowym Testamencie – 27.

 

Podział ksiąg Starego Testamentu:

Księgi historyczne – wśród nich Tora, czyli Pięcioksiąg Mojżeszowy (Księga Rodzaju, Wyjścia, Liczb, Kapłańska, Powtórzonego Prawa) oraz inne księgi kamagra 100 historyczne (m.in. Jozuego, Sędziów, 1 i 2 Królewska, 1 i 2 Samuela).

Nie są one jednak podręcznikiem do nauki historii, ale wskazują, w jak niesamowity sposób Pan Bóg może działać w różnych wydarzeniach. W tych księgach zawarta jest historia zbawienia człowieka i całego świata. Bóg wyzwala z mocy nieprzyjaciół, by ostatecznie uratować nas z mocy szatana przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Księgi dydaktyczne (mądrościowe). Do tej grupy należą m.in. Księga Psalmów, Hioba, Przysłów i Mądrości.

Są w nich zawarte pouczenia dotyczące różnych sfer ludzkiego życia. Mędrcy dzięki Bożemu natchnieniu pokazują, w jaki sposób przeżywać cierpienia, radości, trudne doświadczenia. Wskazują jednoznacznie, że źródłem wszelkiej mądrości jest sam Bóg.

Księgi prorockie.

Prorocy byli posłańcami Boga, którzy najpierw słuchali Jego poleceń, by później przekazać je ludowi lub wybranym ludziom. Pan przez nich wzywał do nawrócenia, przemiany życia, powrotu na ścieżkę prawości.

W Biblii mamy 4 księgi zredagowane przez tzw. proroków większych (Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel). Nazwano ich tak, gdyż ich pisma są najbardziej obszerne i bezpośrednio zapowiadają przyjście i działalność Jezusa.

Jest również 12 proroków mniejszych (Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Malachiasz, Zachariasz)

 

Podział ksiąg Nowego Testamentu:

Jest dokładnie taki sam, jak w Starym Testamencie.

Księgi historyczne. To 4 Ewangelie (św. Mateusz, Marka, Łukasza i Jana) oraz Dzieje Apostolskie (opisujące rozprzestrzenianie się Kościoła po zmartwychwstaniu Jezusa)

Księgi dydaktyczne. To największa grupa, do której przynależą listy pisane do wspólnot chrześcijańskich. Ich autorem jest św. Paweł (14 listów), św. Piotr (2), św. Jan (3), św. Juda (1), św. Jakub (1).

Księga prorocka, czyli Apokalipsa św. Jana Apostoła (objawienie dotyczące końca historii świętej).